Memelgebiet  

 

Startseite     Zusammenfassung    
     
Memelgebiet   14.03.2023 10:42:55
Memel MiNr. A II postfrisch
Memel MiNr. 13c DB postrisch mit Attest
Memel 12c postfrisch mit Eckrand und Attest
  Memel MiNr. 10 K postfrisch
Memel MiNr. 3a y postfrisch
Memel_3a y P OR postfrisch mit Attest
Memelgebiet   14.03.2023 10:42:55